Meer dan 40 jaar ervaring in food en non food producten in Noord-Brabant Hulp nodig bij je bestelling? 013 - 571 17 90
 

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN HORECA GROOTHANDEL TILBURG B.V.
ARTIKEL 1. DEFINITIES
1. Voorwaarden: deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HORECA GROOTHANDEL TILBURG B.V., hierna: “HGT”, gevestigd en kantoorhoudende te 5047 RB Tilburg, aan de Polluxstraat 6.
2. Afnemer: iedere wederpartij bij een met HGT gesloten of ontstane Overeenkomst of andere rechtsverhouding.
3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen HGT en de Afnemer tot levering van goederen of diensten.
4. Aanbieding: vrijblijvend op schrift gesteld aanbod door HGT aan de (potentiële) Afnemer.
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
1. Op alle door HGT gedane Aanbiedingen en op alle tussen HGT en haar Afnemers gesloten Overeenkomsten zijn uitsluitend deze Voorwaarden van toepassing. HGT wijst de (algemene) voorwaarden van Afnemer uitdrukkelijk van de hand. De Overeenkomst geeft de volledige inhoud weer van rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door HGT en gelden slechts voor de betreffende Overeenkomst.
ARTIKEL 3. OFFERTES EN ORDERS.
1. Het aanbod van HGT, zoals opgenomen in de Aanbieding, is geheel vrijblijvend, tenzij in de Aanbieding zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
2. HGT is eerst gebonden aan een order van de Afnemer indien HGT deze bevestigt. Afnemer is niet gebonden aan een order indien HGT die niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan bevestigt.
3. Onjuistheden in mededelingen, hetzij per telefoon, per fax of per ander medium, komen voor risico van de afzender van de mededeling, tenzij sprake is van een situatie als in lid 5 van deze bepaling geregeld.
4. In catalogi, brochures, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en andere schriftelijke gegevens voorkomende informatie bindt HGT niet tenzij deze informatie uitdrukkelijk is opgenomen in een door HGT en de Afnemer ondertekende Overeenkomst, onverminderd het hieronder in lid 5 bepaalde.
5. Evidente, kennelijke fouten in van HGT afkomstige Aanbiedingen en/of orderbevestigingen, is HGT steeds gerechtigd schriftelijk te herstellen. De Afnemer wordt geacht met dit herstel te hebben ingestemd indien hij niet binnen 8 dagen na verzending van de herstelmededeling en in elk geval voorafgaand aan de (eerste) levering hiertegen protesteert. In geval van zulk protest, is HGT bevoegd terstond de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder de gehoudenheid om schadevergoeding te betalen aan de Afnemer.
6. Orders dienen tenminste € 250,- excl. BTW te bedragen.
7. HGT is bevoegd de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren. In dat geval staat iedere deellevering voor de toepassing van deze Voorwaarden op zichzelf en wordt als aparte levering beschouwd.
ARTIKEL 4. VOORSCHOT EN ZEKERHEID.
HGT is bevoegd om, onder andere gelet op de haar alsdan gebleken kredietwaardigheid van de Afnemer, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Afnemer ter zake van de aan de Overeenkomst verbonden (betalings)verplichting(en) een voorschot heeft voldaan tot maximaal de contract waarde van de Overeenkomst, dan wel zekerheid heeft gesteld op een voor HGT genoegzame wijze, bijvoorbeeld door middel van het stellen van een onherroepelijke bankgarantie ter grootte van de totale contract waarde.
ARTIKEL 5. LEVERTIJD.
1. De in Aanbiedingen en Overeenkomsten genoemde levertijden gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, bijvoorbeeld door gebruik van de woorden "fatale datum" of "fatale termijn".
2. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a. De dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, zijnde de dag waarop HGT de order bevestigt;
b. De dag van ontvangst door HGT van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens, bescheiden, vergunningen of andere informatie waarvoor de Afnemer zorg dient te dragen;
c. De dag van vervulling van de voor het uitvoeren van de Overeenkomst noodzakelijke formaliteiten;
d. De dag van ontvangst door HGT van hetgeen volgens de Overeenkomst of ingevolge artikel 4 van deze voorwaarden voor het uitvoeren van de Overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
3. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, geeft de Afnemer niet de bevoegdheid enige verplichting als uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden voortvloeiend op te schorten. Overschrijding van de levertijd geeft de Afnemer evenmin het recht tot verrekening of tot schadevergoeding. De Afnemer heeft evenmin het recht tot (buitengerechtelijke) ontbinding van de Overeenkomst wegens overschrijding van de levertijd.
ARTIKEL 6. PRIJZEN, BEZORGING & RISICO
1. De aan Afnemer geleverde goederen en/of diensten worden berekend tegen de door HGT gehanteerde prijzen voor de betreffende goederen en/of diensten geldend op de dag van (af)levering, ook als een andere prijs is overeengekomen. Indien de bij (af)levering berekende prijs meer dan 10 % hoger is dan de overeengekomen prijs, dan heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zulks onverwijld en in elk geval binnen 24 uur nadat Afnemer door HGT van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. Afnemer is niet gerechtigd om de overeenkomst op deze grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of gewijzigde (vracht)tarieven en die door HGT worden doorberekend aan de Afnemer.
2. Onder "(af)levering" wordt in deze Voorwaarden verstaan: de handeling(en) waarmee HGT aan haar leveringsverplichting voldoet. Mede met het oog op het in artikel 8 bepaalde aangaande het eigendomsvoorbehoud ten behoeve van HGT, behoeft (af)levering geen eigendomsovergang te beogen of teweeg te brengen. De (af)levering en de overgang van het risico voor de goederen wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a. Indien de goederen door of namens de Afnemer worden afgehaald: door de feitelijke ontvangst van de goederen;
b. Bij verzending door tussenkomst van de beroepsvervoerder: door afgifte van de goederen aan die vervoerder;
c. Bij verzending door een vervoersmiddel van HGT: door de bezorging ter huize of aan het magazijn van de Afnemer, respectievelijk door Aanbieding ter plaatse tot (af)levering.
De Afnemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat de af te leveren goederen door hem in ontvangst kunnen worden genomen.
3. Alle prijzen zijn excl. BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de goederen voor rekening van HGT bij (af)levering binnen Nederland. Bij (af)levering in het buitenland zijn voormelde kosten voor rekening van de Afnemer vanaf de Nederlandse grens tot aan de plaats van bestemming in het buitenland. Eveneens zijn de daarnaast mogelijk verschuldigde rechten ter
zake van in- en uitvoer en andere daarmee samenhangende kosten voor rekening van de Afnemer. HGT is bevoegd de Afnemer hiervoor apart te belasten.
ARTIKEL 7. BETALINGSCONDITIES.
1. De gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, en wel door middel van overboeking op de bankrekening van HGT, dan wel door middel van een Nederlands wettig betaalmiddel in contanten ten kantore van HGT of aan de chauffeur/bezorger bij aflevering.
2. De Afnemer die op de 14e dag na factuurdatum en derhalve na afloop van de betalingstermijn nog niet (volledig) heeft betaald, verkeert in wettelijk verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. De totale vordering van HGT op de Afnemer is dan terstond opeisbaar.
3. Betaling door Afnemer geschiedt zonder enige korting, inhouding of verrekening. Afnemer is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting(en) op te schorten en heeft evenmin de bevoegdheid om beslag onder zichzelf te (doen) leggen.
4. Bij overschrijding van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel komt een eventueel overeengekomen korting direct te vervallen.
5. Vanaf het moment waarop Afnemer in verzuim is tot aan de dag van de volledige betaling, is Afnemer vertragingsrente verschuldigd van 9.5 % over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van HGT op nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding. Alle met de incasso van de door HGT gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de hoofdsom, met een minimum van € 250,- excl. BTW. Facturen worden geacht door Afnemer te zijn geaccepteerd, indien HGT hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk protest heeft ontvangen. Betwisting van de juistheid c.q. bezwaar tegen de factuur heeft geen schorsing van de betalingsverplichting van Afnemer tot gevolg.
ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORHOUD.
1. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden over risico en in het bijzonder het overgaan daarvan op de Afnemer is bepaald, gaan alle geleverde goederen eerst in eigendom op de Afnemer over, indien de Afnemer volledig heeft voldaan jegens HGT aan al zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst die tot levering van de betreffende goederen leidde, of uit enige andere overeenkomst als met de Afnemer gesloten ter zake van de levering van goederen of het verrichten van diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het door de Afnemer tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit soortgelijke overeenkomsten met HGT.
2. Totdat HGT de vorderingen van HGT op de Afnemer als in het voorgaande lid bedoeld volledig zijn voldaan, is de Afnemer niet bevoegd om over de afgeleverde goederen te beschikken en deze goederen te be- of verwerken anders dan overeenkomstig en binnen zijn normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de goederen. De Afnemer is uitdrukkelijk niet bevoegd de goederen aan derden in pand te geven, anderszins te bezwaren of als zekerheid op elke wijze dan ook voor derden te laten dienen.
3. Indien de Afnemer jegens HGT in verzuim verkeert met betrekking tot zijn (betalings)verplichtingen jegens HGT, dan is HGT gerechtigd om alle goederen waarop conform dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen alsook deze goederen, indien zij aan een andere zaak bevestigd zijn, te laten demonteren en alsdan te revindiceren. HGT zal de Afnemer voor de teruggenomen goederen crediteren overeenkomstig de dagwaarde en dit bedrag in mindering brengen op de openstaande vordering(en). Tevens is de Afnemer verplicht terstond op eerste aanmaning van HGT op zijn kosten de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan HGT terugzenden, een en ander onverminderd de overige rechten van HGT, zoals het recht op (aanvullende) schadevergoeding ingevolge deze Voorwaarden en de wet.
ARTIKEL 9. NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE AFNEMER; ONTBINDING.
1. HGT heeft tegenover de Afnemer, die in verzuim verkeert met betrekking tot zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, die zijn faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd of wiens faillissement is aangevraagd door een derde, of die overigens in meer dan verwaarloosbare mate tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van enige met HGT gesloten overeenkomst, onverminderd de overige, in verband daarmee geldend te maken rechten ingevolge deze voorwaarden of overigens rechtens, in ieder geval het recht om:
a. Onmiddellijke betaling bij aanbieding van de goederen aan de Afnemer (rembours) en/of zekerheidsstelling voor de betaling te eisen op een wijze die in het bancaire verkeer als genoegzaam wordt beoordeeld (bijvoorbeeld: onherroepelijke bankgarantie) ter zake van alle lopende en nader te sluiten overeenkomsten en/of,
b. De (af)levering (alsook de aanmaak of bewerking der hiertoe bestemde goederen of dienstverlening) op te schorten en/of
c. De desbetreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door verzending aan de Afnemer van een aldus luidende schriftelijke kennisgeving, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist en/of,
d. Een, meer of alle lopende overeenkomsten ten aanzien waarvan de Afnemer niet in gebreke is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door verzending aan de Afnemer van een aldus luidende schriftelijke kennisgeving, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist.
2. Tot uitoefening van de in het voorgaande lid bedoelde rechten onder a, b en c zal HGT eerst overgaan nadat zij de Afnemer een laatste termijn van 3 dagen heeft gesteld om alsnog aan zijn (betalings-)verplichtingen te voldoen en de Afnemer daarmee in gebreke blijft, tenzij sprake is van een aanvrage van faillissement respectievelijk surseance van betaling, in welk geval een dergelijke termijn niet aan de orde is. Het onder d genoemde recht zal eerst worden uitgeoefend indien de Afnemer niet binnen 8 dagen heeft voldaan aan een eis van HGT tot het stellen van een in het bancaire verkeer als genoegzaam geachte zekerheidsstelling, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie of vooruitbetaling van hetgeen de Afnemer uit hoofde van de betrokken overeenkomst(en) verschuldigd is of zal worden.
ARTIKEL 10. AFSTAND RECHT VAN ONTBINDING WEGENS WANPRESTATIE.
De Afnemer doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst krachtens de artikelen 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 11. OVERMACHT.
1. Omstandigheden buiten de wil of het toedoen van HGT, welke van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van HGT kan worden verlangd, gelden als overmacht. Degelijke omstandigheden zijn in ieder geval: brand, oorlog, staking, machinedefecten,
maatregelen van overheidswege, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog, belemmering ten aanzien van transsport, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, in gebreke blijven om welke reden dan ook van een of meerder leveranciers van HGT.
2. HGT zal de Afnemer onverwijld op de hoogte brengen indien zich bij haar een geval van overmacht voordoet. HGT is niet gehouden de verplichting ten aanzien waarvan zich een overmachtssituatie voordoet, na te komen zolang de overmachtssituatie effect blijft hebben. HGT is bevoegd in een situatie van overmacht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat zij vervolgens tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden is.
3. Indien de overmachtssituatie langer dan drie maanden duurt, is de Afnemer eveneens bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aan HGT aldus gerichte verklaring. Ook in dat geval is de Afnemer niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen.
ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID.
1. In geval van gebreken aan de geleverde goederen, is de aansprakelijkheid van HGT jegens de Afnemer beperkt tot nakoming van haar verplichtingen waaronder de garantieverplichtingen als opgenomen in de Overeenkomst.
2. Bij toerekenbare tekortkomingen van HGT in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst die leiden tot een verplichting tot schadevergoeding, is de aansprakelijkheid van HGT jegens de Afnemer beperkt tot vergoeding van directe schade die aan opzet of grove schuld van HGT of haar medewerkers is te wijten. Voor (overige) gevolgschade, in welke vorm of van welke soort ook, is HGT niet aansprakelijk.
3. HGT is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat in verband met door HGT (of door HGT ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin van het woord, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan Afnemer geleverde goederen.
4. HGT is nimmer gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd in het voorkomende geval, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. In het geval de verzekeraar van HGT niet tot uitkering overgaat of de schade niet wordt gedekt, is de schadevergoedingsplicht van HGT te allen tijde beperkt tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering of dienst, met een maximum van € 10.000,-.
5. HGT behoudt zich het recht voor op alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die HGT ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer ten dienste staan, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen HGT ingevolge de wet (risico)aansprakelijk zou zijn alsmede haar toeleveranciers.
6. Iedere aansprakelijkheid van HGT jegens Afnemer vervalt na verloop van 3 jaar nadat de goederen aan Afnemer zijn geleverd en/of de diensten voor Afnemer zijn verricht.
ARTIKEL 13. GARANTIE EN RECLAMES.
1. Onder reclames wordt verstaan elke grief van de Afnemer met betrekking tot de hoedanigheid en/of kwaliteit en/of uiterlijke vorm en/of andere eigenschap van een door HGT geleverd goed.
2. Reclames kunnen uitsluitend geldend worden gemaakt indien deze binnen 5 dagen na ontvangst van het goed respectievelijk goederen waarop de reclame betrekking heeft, schriftelijk zijn ingediend bij HGT, terwijl deze reclames tevens een duidelijke omschrijving van de klacht c.q. grieven moeten bevatten ("reclame-advies").
3. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht e.d. kunnen nimmer een grond voor reclames opleveren. Hetzelfde geldt voor grieven die onder meer voortkomen uit de omstandigheid dat de Afnemer er niet in is geslaagd de geleverde goederen onder constante temperatuur te bewaren c.q. te vervoeren, onder de opslagtemperatuur als opgegeven door HGT dan wel de temperatuur als in de branche gebruikelijk.
4. In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft HGT steeds het recht de gereclameerde goederen door andere te vervangen ("remplacement"), dan wel - naar keuze van HGT - het recht een schadeloosstelling aan de Afnemer in geld te bieden tot maximaal het bedrag van de netto-factuurwaarde van de afgekeurde goederen met dien verstande dat de Afnemer hierop uitsluitend aanspraak kan maken indien hij de goederen ter zake waarvan hij heeft gereclameerd, ter beschikking van HGT houdt en op diens eerste verzoek aan HGT afgeeft.
5. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsverplichting ten aanzien van de betrokken goederen niet opgeschort. Evenmin worden door een reclame andere verplichtingen als op de Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden en/of de wet berustend, opgeschort. De betalingsverplichting wordt wel opgeschort vanaf het moment waarop de reclame door HGT gerechtvaardigd wordt bevonden. De betalingsverplichting blijft alsdan opgeschort tot het moment waarop HGT haar keuze bekend maakt aangaande de in het voorgaande lid bedoelde mogelijkheden bij gerechtvaardigde reclame. Bij vervanging van de gereclameerde goederen door
andere goederen zal op het moment van het bekendmaken van de door HGT gemaakte keuze voor vervanging de betalingstermijn als bedoeld in artikel 7 lid 1 aanvangen.
6. Op van derden betrokken goederen en onderdelen wordt door HGT geen verdere garantie gegeven dan HGT van deze derde als afneemster heeft mogen ontvangen. Op verzoek wordt de Afnemer door HGT geïnformeerd aangaande de omvang van de door derden/leverancier van HGT per goed respectievelijk goederen verstrekte garantie(s).
7. Ten aanzien van gebreken die geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift van nationale of supranationale aard aangaande de aard of kwaliteit van toegepaste materialen, methodieken alsmede de samenstelling van goederen, wordt door HGT geen garantie gegeven.
8. Bij levering van gebruikte goederen en/of materialen in overleg met de Afnemer, wordt nimmer een garantie afgegeven tenzij tussen de Afnemer en HGT uitdrukkelijk schriftelijk anders in overeengekomen.
9. Indien HGT ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen en/of goederen vervangt worden de vervangen onderdelen en/of goederen terstond eigendom van HGT, voor zover zij niet reeds op grond van het HGT toekomende eigendomsvoorbehoud haar eigendom waren.
ARTIKEL 14. INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN.
1. Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, bestekken, ontwerpen, etc., die door HGT aan Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van HGT, dan wel van derden met wiens toestemming die door HGT worden gebruikt. Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld.
2. Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde stukken of de daarin besloten liggende gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal deze bescheiden op eerste verzoek van HGT onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden.
3. In geval van ongeoorloofd gebruik van de stukken als bedoeld onder lid 1 van deze bepaling, is Afnemer gehouden om HGT alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt.
ARTIKEL 16. VERVALTERMIJN.
De Afnemer is gehouden alle vorderingen, onverminderd hetgeen is bepaald betreffende reclames in artikel 13 op straffe van verval binnen 1 jaar bij HGT in te dienen. De termijn van een jaar vangt aan op het moment waarop de zaak is (af)geleverd waarop de vordering betrekking heeft dan wel waarmee de vordering samenhangt.
ARTIKEL 17. TOEPASSELIJKHEID NEDERLANDS RECHT.
Op alle overeenkomsten en Aanbiedingen als door deze Voorwaarden beheerst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
ARTIKEL 18. BEVOEGDE RECHTER BIJ GESCHILLEN.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of Aanbieding waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van een nadere overeenkomst die uitvloeisel is van een dergelijke Aanbieding of overeenkomst, worden bij uitsluiting voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.