Meer dan 40 jaar ervaring in food en non food producten in Noord-Brabant Hulp nodig bij je bestelling? 013 - 571 17 90
 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden: Horeca Groothandel Tilburg B.V. 


Artikel 1. Algemeen.
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Gebruiker: Horeca Groothandel Tilburg B.V. gevestigd te Tilburg.
b. Klant: De (natuurlijke) perso(o)n(envennootschap) of rechtspersoon die aan Gebruiker opdracht geeft / heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het vervaardigen van producten.
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Gebruiker en de Klant tot levering van goederen of diensten.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en een Klant waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
4. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Gebruiker en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen.
1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-,verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgenomen prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
4. In catalogi, brochures, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en andere schriftelijke gegevens voorkomende informatie bindt Gebruiker niet tenzij deze informatie uitdrukkelijk is opgenomen in een door Gebruiker en de Afnemer ondertekende Overeenkomst, onverminderd het hieronder in lid 5 bepaalde.
5. Evidente, kennelijke fouten in van Gebruiker afkomstige Aanbiedingen en/of orderbevestigingen, is Gebruiker steeds gerechtigd schriftelijk te herstellen. De Afnemer wordt geacht met dit herstel te hebben ingestemd indien hij niet binnen 8 dagen na verzending van de herstelmededeling en in elk geval voorafgaand aan de (eerste) levering hiertegen protesteert. In geval van zulk protest, is Gebruiker bevoegd terstond de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder de gehoudenheid om schadevergoeding te betalen aan de Afnemer.
6. Orders die Gebruiker met eigen vervoer verzend dienen tenminste € 400,- excl. BTW te bedragen, tenzij anders vermeld door Gebruiker. Voor orders die Gebruiker met extern vervoer verzendt dienen tenminste € 700,- excl. BTW te bedragen
7. Orders die Gebruiker met eigen vervoer verzend dienen uiterlijk vóór 12.00 uur op 1 werkdag voor afgesproken leveringsdatum aan Gebruiker doorgegeven te worden. Voor orders die Gebruiker met extern vervoer verzendt geldt een leveringstermijn van 5 werkdagen.
8. Gebruiker is bevoegd de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren. In dat geval staat iedere deellevering voor de toepassing van deze Voorwaarden op zichzelf en wordt als aparte levering beschouwd.

Artikel 3. Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst.
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De met de Klant door Gebruiker overeengekomen leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. De Klant dient – na de totstandkoming van de overeenkomst – een schriftelijke goedkeuring te geven op de productspecificaties van Gebruiker. De Klant dient deze productspecificaties binnen veertien dagen na de totstandkoming van de overeenkomst aan Gebruiker te retourneren. Indien de Klant niet binnen de gestelde termijn aangeeft akkoord te zijn met de productspecificaties, mag Gebruiker erop vertrouwen dat de Klant akkoord is met deze specificaties.
Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker tenzij anders door partijen is overeengekomen. Bij levering van de producten gaat het risico over naar de Klant, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de Klant gelet op het bepaalde in artikel 7.
4. De Klant is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant.
5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en het uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant,
van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door de wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Klant evenmin grond om te overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren producten.
9. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
10. Indien Gebruiker met de Klant een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van grondstoffen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
-de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
-na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet na zal komen
-de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
-Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en/of indirect ontstaan en de gederfde winst.
6. Indien de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8. De Klant doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst krachtens de artikelen 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen.

Artikel 5. Overmacht.
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Gebruiker tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar  verplichtingen te voldoen, zoals onder meer brand, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen (al dan niet het gevolg zijnde van pandemieën), in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van De Gebruiker of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit Gebruikers magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Gebruiker kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Klant (verder) nakomt. Overmacht van Gebruikers toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van Gebruiker. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte  zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
5. Voor zover een toegezegde leveringsdatum wordt beïnvloed, aanvaardt Gebruiker geen enkele
aansprakelijkheid voor een dergelijke vertraging of voor een gehele of gedeeltelijke tekortkoming door
Gebruiker bij het uitvoeren van onze leveringsverplichtingen onder deze overeenkomst.
6. Gebruiker behoudt zich het recht voor op een redelijke prijsverhoging ter compensatie van inflatie en kostenstijgingen met betrekking tot grondstof, componenten, vracht, energie en dergelijke. Prijsverhogingen zal Gebruiker de Klant voorafgaand aan de levering meedelen. De klant wordt geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd, tenzij de Klant een bezwaar uiterlijk 2 dagen nadat de Klant door Gebruiker op de
hoogte is gesteld, schriftelijk aan Gebruiker kenbaar heeft gemaakt. De bestelling wordt automatisch geannuleerd als de Klant de prijsverhoging niet accepteert. Gebruiker zal nimmer enige vergoeding aan de Klant betalen als gevolg van een dergelijke annulering, zo ook Gebruiker niet gehouden is om eventueel betaalde voorschotten te restitueren.
 
Artikel 6. Betaling en incassokosten.
1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker kan periodiek factureren.
2. Indien een incassopoging gestorneerd wordt om welke reden dan ook, heeft Gebruiker het recht € 5,00 storneringskosten in rekening te brengen.
3. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is, alsmede is de Klant 15% buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd te berekenen over de hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 500,--. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
4. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6. De Klant is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Gebruiker telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen als aangegeven door Gebruiker. Gebruiker is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen.
7. Gebruiker is gerechtigd een naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de Klant te verlangen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud.
1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Gebruiker totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Gebruiker geleverde producten, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Gebruiker daar van onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.
6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich (kunnen) bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn.
1. De door Gebruiker te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren producten of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1. van dit artikel genoemde garantie geldt voor de termijn van de maximale houdbaarheidsdatum van de geleverde producten, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere producten werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen, et cetera.
4. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig gereclameerd is, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving te zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel, zonder dat de Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke schadevergoeding dan ook. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
9. Na afloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening worden gebracht.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, zes maanden na de datum van de (eerste) levering.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.
1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order (met een maximum van €5.000,), althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
4. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imago schade en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker.

Artikel 10. Vrijwaring.
1. De Klant vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 11. Intellectuele eigendommen.
1. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.
2. Gebruiker behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, receptuur/product-specificaties, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen, producten etc.
3. De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van Gebruiker ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. De Klant is aan Gebruiker per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,-- per overtreding, onverlet het recht van Gebruiker om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Hoofdelijkheid
1. Indien met de Klant verschillende personen en/of bedrijven worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen.
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden.  
1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18046208.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker en de Klant. Gebruiker heeft het recht om eenzijdig haar Algemene voorwaarden te wijzigen. Indien dat gebeurt zal Gebruiker de nieuwe versie van de Algemene voorwaarden aan de Klant schriftelijk (waaronder ook wordt verstaan per e-mail) kenbaar gemaakt.
3. De Nederlandse tekst van de Algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de voorwaarden.