Meer dan 30 jaar ervaring in food en non food producten in Noord-Brabant Hulp nodig bij je bestelling? 013 - 571 17 90
 

Leverings- en betalingsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV ONDERDEEL UITMAKEND VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKEHEID HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV  TE TILBURG.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1. In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt bedoeld met: Deze voorwaarden: de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV. HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV De handelsonderneming HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV, gevestigd en kantoorhoudende te

5047 RB Tilburg, aan de Polluxstraat 6. Afnemer: Iedere wederpartij bij een met HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV  aangesloten overeenkomst, alsmede iedere wederpartij bij de aan een overeenkomst voorafgaande of in het algemeen gevoerde onderhandelingen of besprekingen met HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV  in het kader van een leverantie of verband houdende met een leverantie van door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV te leveren producten.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

1.Op alle door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV gedane offertes en op alle tussen HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV en haar afnemers gesloten overeenkomsten zijn uitsluitende deze voorwaarden van toepassing.

Alle offertes, orderbevestigingen en facturen van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV  zullen zijn voorzien van een toepasselijkheidsverklaring van deze voorwaarden. Indien deze verwijzing ontbreekt, zijn de voorwaarden verder op de desbetreffende offerte/overeenkomst ook van toepassing indien HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV aantoont dat door haar aan de betrokken afnemer reeds eerder een offerte is uitgebracht, respectievelijk met de betrokken afnemer reeds eerder een overeenkomst is gesloten, terwijl in die eerdere offerte is verwezen naar deze voorwaarden of die eerdere, voorafgaande overeenkomst, deze voorwaarden integraal deel hebben uitgemaakt. Tenslotte is de afnemer eveneens aan deze voorwaarden gebonden indien Frits Brabersbv aannemelijk maakt dat de betrokken afnemer ermee bekend is dat HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV deze voorwaarden gebruikt als basis voor haar overeenkomsten en de afnemer hiertegen niet heeft geprotesteerd.

2.Tegenover deze voorwaarden zijn alle eventuele voorwaarden door de afnemer op bestellingpapier, -orders enz. gesteld en/of ergens gedeponeerd, van geen betekenis en voor HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV niet verbindend, tenzij deze afwijkende voorwaarden door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Hetzelfde geldt voor andere afwijkingen van deze algemene voorwaarden. Dergelijke afwijkingen zijn uitsluitend van toepassing indien zij door beide partijen duidelijk omschreven schriftelijk zijn overeengekomen, respectievelijk schriftelijk door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV  zijn bevestigd aan de afnemer indien op diens verzoek wijzigingen zijn aangebracht.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN ORDERS.

1. Alle offertes als door of namens HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV uitgebracht zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

2.HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV is eerst gebonden aan een order van de afnemer indien zij deze schriftelijk bevestigt. De afnemer is aan zijn order gebonden gedurende een termijn van 14 dagen na ontvangst van de order door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV.

3.Vertegenwoordigers van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV zijn slechts bevoegd een order voor te bereiden en derhalve niet bevoegd namens HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV een order te bevestigen als bedoeld in lid 2. Dit is slechts anders indien de betrokken vertegenwoordiger een machtiging toont aan de afnemer waaruit blijkt dat hij wel bevoegd is HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV ook ten aanzien van het afsluiten van overeenkomsten te vertegenwoordigen.

4.Onjuistheden in mededelingen, hetzij per telefoon, per fax of ander telecommunicatiefaciliteit gedaan, komen voor risico van de afzender van de mededeling, tenzij sprake is van een situatie als in lid 6 van deze bepaling geregeld.

5.In catalogi, brochures, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en andere schriftelijke gegevens voorkomende informatie bindt HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV niet tenzij deze gegevens uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV en de afnemer ondertekende overeenkomst, dan wel een door of namens HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV bevoegd afgegeven orderbevestiging, onverminderd het hieronder in lid 6 bepaalde.

6.Evidente fouten in van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV afkomstige offertes en/of orderbevestigingen is HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV steeds gerechtigd schriftelijk te herstellen. De afnemer wordt geacht met dit herstel te hebben ingestemd indien hij niet binnen 8 dagen na verzending van de herstelmededeling hiertegen protesteert. Dit protest dient in ieder geval HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV voor de (eerste) levering te bereiken. In geval van protest als in de voorgaande zinnen bedoeld, is HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV bevoegd terstond de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

7.Alleen bestellingen boven € 200,00 excl. omzetbelasting worden door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV in behandeling genomen.

8.HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV is bevoegd de overeenkomst in gedeelten uit te voren. In dat geval staat iedere deellevering voor de toepassing van deze voorwaarden op zichzelf en zal dan ook als aparte levering moeten worden beschouwd.

ARTIKEL 4. VOORSCHOT EN ZEKERHEID.

1.HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV is bevoegd om, indien zijn gezien de informatie als door haar ontvangen met betrekking tot de kredietwaardigheid van de koper hiertoe aanleiding ziet, de uitvoering van de order respectievelijk orders op te schorten totdat de afnemer ter zake van de aan de overeenkomst verbonden betalingsverplichting(en) alsook ten aanzien van zijn anderen verplichtingen als uit de overeenkomst en deze voorwaarden voortvloeiend een voorshot heeft voldaan tot maximaal de met de overeenkomst(en) samenhangende betalingsverplichting(en), dan wel zekerheid heeft gesteld op een in het bancaire verkeer als genoegzaam geoordeelde wijze, bijvoorbeeld door middel van het stellen van een onherroepelijke bankgarantie ter grootte van het totale bedrag aan betalingsverplichtingen.

ARTIKEL 5. LEVERTIJD.

1.De in offertes en overeenkomsten genoemde levertijden gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, bijvoorbeeld door gebruik van de woorden "fatale datum"of "fatale termijn".

2.De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

a. De dag van de totstandkoming van de overeenkomst, zijnde de dag waarop HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV de order bevestigt, dan wel bevoegd namens HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV een overeenkomst wordt gesloten;

b. De dag van ontvangst door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, bescheiden, vergunningen waarvoor de afnemer zorg dient te dragen etc;

c. De dag van vervulling van de voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke formaliteiten;

d. De dag van ontvangst door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV van hetgeen volgens de overeenkomst of ingevolge artikel 4 van deze voorwaarden voor het uitvoeren van de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

3.Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, geeft de afnemer niet de bevoegdheid enige verplichting als uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiend op te schorten. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer evenmin het recht schadevergoeding te eisen. De afnemer is eveneens niet bevoegd wegens overschrijding van de levertijd ontbinding van de overeenkomst te bewerkstelligen of vragen.

ARTIKEL 6. PRIJZEN EN BEZORGING.

1.Allen prijzen zijn vrijblijvend, zowel de prijzen uitgebracht op offertes als die van door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV in behandeling genomen bestellingen. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en daarmee gelijk te stellen heffingen.

2.Levering zal steeds plaats vinden, gezien de aard der producten, tegen dagprijs, geldend volgens de prijslijst van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV op de dag van bezorging.

3.Onder "bezorging"wordt in deze voorwaarden bedoeld de handeling waarmee HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV aan zijn leveringsverplichting voldoet. Mede met het oog op het in artikel 9 bepaalde aangaand het eigendomsvoorbehoud ten behoeve van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV, behoeft bezorging geen eigendomsovergang te beogen of teweeg te brengen. De bezorging wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

a. Indien de zaken door of namens de afnemer worden afgehaald: door de inontvangstneming der zaken;

b. Bij verzending door tussenkomst van de beroepsvervoerder: door afgifte van de zaken aan die vervoerder;

c. Bij verzending dor een vervoersmiddel van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV: door de bezorging huize of aan het magazijn van de afnemer, respectievelijk door aanbieding ter plaatse tot bezorging.

De afnemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat de af te leveren zaken door hem in ontvangst kunnen worden genomen.

4.Voor de kosten, verbonden aan het transsport en aan de bezorging gelden de volgende regels:

a. Binnen Nederland vindt bezorging plaats op het adres van de afnemer dan wel een ander door hem aangeven adres op kosten van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV;

b. Buiten Nederland zal HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV de kosten verbonden aan het transsport tot de Nederlandse grens voor haar rekening nemen. De kosten van verder vervoer zijn oor rekening van de buitenlandse afnemer. Eveneens zijn de daarnaast mogelijk verschuldigde rechten terzake van invoer en uitvoer en andere daarmee samenhangende kosten eveneens voor rekening van de afnemer. HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV is bevoegd de afnemer hiervoor apart te belasten.

5.De verpakking (emballage) is niet in de prijs inbegrepen en wordt door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV apart aan de afnemer in rekening gebracht.

ARTIKEL 7. RISICO BIJ TRANSPORT.

1.Alle zaken en materialen komen vanaf het moment van ontvangst volledig voor rekening en risico van de afnemer, zelfs wanneer de vervoerder voor van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV uitgaande zendingen op de vrachtbrief de verklaring vordert dat alle schade gedurende het vervoer voor risico van de afzender is. Ook indien HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV de volledige kosten van het transsport draagt blijft risico op de afnemer rusten voor alle schade tijdens het vervoer aan de zaken ontstaan, brand-, water-, diefstalschade of verduistering hieronder inbegrepen.

2.Bij bezorging van de zaken heeft de afnemer zich terstond te overtuigen van de staat waarin de zaken zich bevinden.

ARTIKEL 8. BETALINGSCONDITIES.

1.De gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, en wel door middel van overboeking op de bankrekening van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV, dan wel door middel van Nederlands wettig betaalmiddel in contanten ten kantoren van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV.

2.Aan het doen van een betaling voor de vervaldatum van de betrokken factuur, kan nimmer een recht van korting worden ontleend, behouden voor zover HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV zulks met betrekking tot de betreffende factuur uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard.

3.De afnemers die op de 14e dag na factuurdatum en derhalve na aanvraag van de betalingstermijn nog niet heeft betaald, dan wel de factuur nog niet volledig heeft betaald wordt, zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, geacht onmiddellijk in gebreke te zijn. De totale vordering van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV op de afnemer is terstond opeisbaar.

4.Alle betalingen moeten geschieden zonder enige aftrek van kosten welken hoofd van dan ook, of kortingen waarvoor ten dage van de betalingen geen creditnota of andere akkoordverklaring conform de betreffende bepaling in deze voorwaarden van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV in het bezit van de afnemer.

De afnemer doet tevens uitdrukkelijk afstand van het recht zich op compensatie (verrekening) te beroepen alsmede van zijn bevoegdheid beslag onder zichzelf te leggen

5.Bij overschrijding van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel komt allereerst direct recht op korting te vervallen. HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV is voorts gerechtigd om met onmiddellijke ingang van 15

 dagen na factuurdatum aan de afnemer in rekening te brengen rente van 9.5% per jaar, waarbij een gedeelte van een mand als volledige maand zal worden beschouwd.

6.De in gebreke zijn de afnemer is ter zaken van kosten, door zijn in gebreke zijn veroorzaakt, indien HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV de vordering uit handen geeft aan haar advocaat of een ander juridische adviseur, in ieder val een bedrag verschuldigd van 15% van het netto factuurbedrag, met een minimum van € 100,00, naast gerechtelijke kosten als proceskosten, kosten vanwege faillissementsaanvragen en administratiekosten zoals gemeentelijke leges, kosten Kamer van Koophandel etc. Het in de voorgaande zin vermelde percentage is een tussen partijen gefixeerd percentage van HT is uit dien hoofde uitdrukkelijk niet gehouden aan te tonen dat de door haar aan de afnemer in rekening gebrachte inningskosten daadwerkelijk dit percentage hebben bedragen. HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV is voorts gerechtigd ten allen tijde de werkelijke kosten, indien hogen dan het gefixeerde percentage, in rekening te brengen aan de afnemer.

De verplichting van de afnemer tot betaling van de in dit lid vermelde kosten kan niet worden ingeroepen indien in een gerechtelijke procedure HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV ter zake van de op de afnemer rustende betalingsverplichting, in het ongelijk wordt gesteld.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORHOUD.

1.Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden over risico en in het bijzonder het overgaan daarvan op de afnemer is bepaald, gaan alle geleverde zaken eerst in eigendom op de afnemer over indien de afnemer volledig heeft voldaan jegens HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV aan al zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende zaak leidde, of uit een ander overeenkomst als met de afnemer gesloten ter zake van de levering van zaken of terzake van het verrichten van diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het dor de afnemer tekort schieten in de nakoming van dergelijke vergelijkbare overeenkomsten.

2.Totdat HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV volledig is betaald op de wijze als in het voorgaande lid bedoeld, is de afnemer niet bevoegd over de afgeleverde zaken te beschikken en deze zaken te be- of verwerken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de zaken. De afnemer is uitdrukkelijk niet bevoegd de zaken aan derden in pand te geven of als zekerheid op elke wijze dan ook voor derden te doen dienen.

3.Indien de afnemer tegenover HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV aan zijn verplichtingen niet volledig heeft voldaan, alsmede indien sprake is van ontbinding van de overeenkomst als nader geregeld in artikel 10, zal HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV gerechtigd zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke russenkomst alle zaken waarop conform dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen alsook deze zaken, indien zij aan een andere zaak bevestigd zijn, te laten demonteren en alsdan terug nemen. HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV zal de afnemer voor de teruggenomen zaken crediteren overeenkomstig de dagwaarde en dit bedrag in mindering brengen op de openstaande vordering(en). Tevens is de afnemer verplicht terstond op eerste aanmaning van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV op zijn kosten de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV terug zenden, een en ander onverminderd de overige rechten van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV op bijvoorbeeld schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de Wet.

ARTIKEL 10. NIET-NALEVING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE AFNEMER; ONTBINDING.

1.HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV heeft tegenover de afnemer, die niet tijdig heeft betaald, die zijn faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd of wiens faillissement is aangevraagd door een derde, of die overigens in meer dan verwaarloosbare mate tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst als met HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV gesloten, onverminderd de overige, in verband daarmee geldend te maken rechten ingevolge deze voorwaarden of overigens rechtens, in ieder geval het recht om:

a. Onmiddellijke betaling bij aanbieding van de zaken aan de afnemer (rembours) en/of zekerheidsstelling voor de betaling eisen op een wijze die in het bancaire verkeer als genoegzaam wordt beoordeeld (bijvoorbeeld: onherroepelijke bankgarantie) ter zake van alle lopende en nader af te sluiten overeenkomsten

b. De bezorging (alsook de aanmaak of bewerking der hiertoe bestemde zaken of dienstverlening) op te schorten, onverminderd haar recht om gelijktijdig of later zekerheidsstelling als onder A. bedoeld te vorderen Nadat de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV in ieder geval als

leveringstermijn ter beschikking de tijd die rekening houdend met de als dan in haar bedrijf bestaande mogelijkheden, voor de aanmaak of bewerking of verder dienstverlening of bezorging redelijkerwijs nodig is.

c. De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd ontbonden te achten door verzending aan de afnemer van een aldus luidende schriftelijke kennisgeving, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

d.  Een, meer of alle lopende overeenkomsten ten aanzien waarvan de afnemer niet in gebreke is, geheel of voor zover niet uitgevoerd ontbonden te achten door verzending aan de afnemer van een aldus luidende schriftelijke kennisgeving, zonder dat rechtelijke tussen vereist is.

2.Tot uitoefening van de in het voorgaande lid bedoelde rechten onder a, b en c zal HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV eerst overgaan nadat HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV de afnemer een termijn va 3 dagen heeft gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de afnemer daarmee in gebreke blijft, tenzij sprake is van een aanvrage van

faillissement respectievelijk surseance van betaling. Het onder d genoemde recht zal eerst worden uitgeoefend indien de afnemer niet binnen 8 dagen heeft voldaan aan een eis van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV tot het stellen van een in het bancaire verkeer als genoegzaam geachte zekerheidsstelling, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie of vooruitbetaling van hetgeen de afnemer uit hoofd van de betrokken overeenkomst(en) verschuldigd zal worden. Behoudens indien gebruik is gemaakt van het recht van ontbinding, kan HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV ten allen tijde haar keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

Indien de overeenkomst op grond van dit artikel wordt ontbonden, zal de afnemer geen enkele schadevergoeding uit welke hoofde dan ook kunnen vorderen

ARTIKEL 11. AFSTAND RECHT VAN ONTBINDING WEGENS WANPRESTATIE.

De afnemer doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst krachtens de artikelen 6: 265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 12. OVERMACHT.

1.Omstandigheden buiten de wil of het toedoen van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV, welke van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV kan worden verlangd, gelden als overmacht. Degelijke omstandigheden zijn in ieder geval: brand, oorlog, staking, machinedefecten,

maatregelen van enige overheid, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog, belemmering ten aanzien van transsport, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, in gebreke blijven om welke reden dan ook van een of meerder leveranciers van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV.

2.HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV zal de afnemer onverwijld op de hoogte brengen indien zich bij haar een geval van overmacht voordoet. HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV is niet gehouden de verplichting ten aanzien waarvan zich een overmachtsituatie voordoet, na te komen zolang de overmachtsituatie effect blijft hebben. HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV is bevoegd i een situatie van overmacht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat zij vervolgens tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden is.

Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, is de afnemer eveneens bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aan HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV aldus gericht verklaring. Ook in dat geval is de afnemer niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID.

1.Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde, behoudens hetgeen in het Burgerlijk Wetboek bijzonderlijk bepaald is aangaande productenaansprakelijkheid, geldt de voldoening door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV aan haar contractuele verplichtingen, die ter zake van garantie als hieronder nader te regelen hieronder begrepen steeds als enige en algehele schadevergoeding en is elke ander vordering tot schadevergoeding aan de zijde van de afnemer, niet zijnde eindgebruiker/consument, uitgesloten.

Onder consument wordt in deze bepaling bedoeld de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2.HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV is jegens de afnemer, niet zijnde eindgebruiker/consument nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schade en interesten wegens persoonlijke ongevallen in verband met de geleverde zaken aan de afnemer overkomen. HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV is jegens de afnemer nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schade en interesten wegens schade aan roerende en onroerende zaken, het verloren gaan van aan geleverde zaken toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct, hetzij indirect bij de afnemer of derden veroorzaakt, tenzij de afnemer aantoont dat een en ander te wijten is aan opzet of grove schuld van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV, personeelsleden van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV hier uitdrukkelijk niet onder begrepen.

HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV is jegens de afnemer evenmin gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, gevolgschade van welke aard dan ook als ook iedere andere (indirecte) vermogensschade.

3.HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV is jegens de afnemer nimmer aansprakelijk voor schade die de afnemer lijdt tengevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder inbegrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook, als veroorzaakt hetzij door producten en/of zaken waarin op enigerlei wijze een product als door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV aan e afnemer geleverd is verwerkt, het zij door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV aan de afnemer geleverde producten zelve. Onder de in de voorgaande zinbedoelde afspraken van derden zijn begrepen aanspraken gebaseerd op de bijzondere wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid.

4.De afnemer is verplicht zich ertoe jegens zijn afnemers of kopers niet bekend te maken dat in de door hem tot stand gebrachte producten zaken of producten van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV zijn verwerkt, behoudens voor zover HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV hiervoor per geval uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

5.De afnemer zal HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV alle schade vergoeden, alle kosten en renten hieronder begrepen, die voor HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV zullen ontstaan als direct of indirect gevolg van iedere schade-aanspraak van derden eigen personeelsleden van de afnemer hieronder begrepen, naar aanleiding van schade, ontstaan tengevolge van of in verband met een product waarin een product of zaak van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV is verwerkt en/of naar aanleiding van schade als door het product van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV zelve veroorzaakt, hieronder begrepen schade aanspraken gebaseerd op de wettelijke bepalingen ter zake van productaansprakelijkheid. Onder de door de afnemer te vergoeden kosten, samenhangend met de schade-afspraken van derden, vallen ook de kosten van rechtsbijstand die door partijen worden gefixeerd op minstens 15% van het geclaimde schadebedrag, onverminderd het recht van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV de werkelijke door haar gemaakte redelijke kosten van rechtsbijstand ter vergoeding bij de afnemer in te dienen. Onverminderd het hierboven bepaalde zal de afnemer HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV in ieder geval schadeloos stellen voor alle aanspraken die hierboven bedoeld indien het betreft producten en/of zaken die door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV als groothandel worden doorgeleverd. Op verzoek zal HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV de

identiteit van degene van wie zij de producten heeft betrokken, bekend maken aan de afnemer.

6.HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV is voorts niet aansprakelijk voor kosten die samenhangen met of direct of indirect het gevolg zijn van schending van octrooien, licenties en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden, als gevolg van gebruik van of door de afnemer verstrekte gegevens, instructies etc..De afnemer is gehouden HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV volledig schadeloos te stellen voor alle kosten als uit aanspraken van derden, als in de voorgaande zin bedoelt, voortvloeiend.

HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV is venmin jegens de afnemer en/of derde(n) aansprakelijk voor daden of nalatigheden van haar personeel, dan wel andere personen die door vanwege HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV in verband met de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, zoals hulppersonen en vertegenwoordigers, tenzij HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV bij het inschakelen van de personen opzettelijk ten nadele van de afnemer heeft gehandeld.

7.In alle gevallen waarin de afnemer uit hoofde van deze bepaling gehouden is HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV schadeloos te stellen, is hij eveneens gehouden op eerste afroep gehoor te geven aan en oproep van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV om HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV in een gerechtelijke procedure te vrijwaren.

ARTIKEL 14. GARANTIE EN RECLAMES.

1.Onder reclames wordt verstaan elke grief van de afnemer met betrekking tot de hoedanigheid en/of kwaliteit en/of uiterlijke vorm en/of andere eigenschap van een door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV geleverde zaak.

2.Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien deze binnen 5 dagen na ontvangst van de zaak respectievelijk zaken waarop de reclame betrekking heeft, schriftelijk zijn ingediend bij HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV, terwijl deze reclames tevens een duidelijke omschrijving van de klacht c.q. grieven moeten bevatten ("reclame-advies"). Reclames op andere wijze gedaan of aan andere personen gericht, zoals vertegenwoordigers va HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV, zijn van generlei waarde.

3.Geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht e.d. kunnen nimmer een grond voor reclames opleveren. Hetzelfde geldt voor grieven die onder meer voortkomen uit de omstandigheid dat de afnemer er niet in is geslaagd de geleverde zaken onder constante temperatuur te bewaren c.q. te vervoeren, onder de opslagtemperatuur als opgegeven door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV dan wel de temperatuur als in de branche gebruikelijk.

4.In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV steeds het recht de gereclameerde zaken door andere te vervangen ("remplacement"), dan wel - naar keuze van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV - het recht een schadeloosstelling aan de afnemer in geld te geven tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de afgekeurde zaken met diens verstande dat de afnemer hierop uitsluitend aanspraak kan maken indien hij de zaken ter zake waarvan hij heeft gereclameerd, ter beschikking van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV houdt en op diens eerste verzoek aan HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV afgeeft.

5.Door het indienen van een reclame wordt de betalingsverplichting ten aanzien van de betrokken zaken niet opgeschort. Evenmin worden door een reclame andere verplichtingen als op de afnemer uit hoofde van de overeenkomst en/of deze voorwaarden en/of de Wet berustend, opgeschort.

De betalingsverplichting wordt wel opgeschort vanaf het moment waarop de reclame door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV gerechtvaardigd wordt bevonden. De betalingsverplichting blijft alsdan opgeschort tot het moment waarop HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV haar keuze bekend maakt aangaande de in het voorgaande lid bedoelde mogelijkheden bij gerechtvaardigde reclame. Bij vervanging van de gereclameerde zaken door andere zaken zal op het moment van het bekendmaken van de door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV gemaakte keuze voor vervanging de betalingstermijn als bedoeld in artikel 8 lid 1 aanvangen.

6.Op van derden betrokken zaken en onderdelen wordt door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV geen verdere garantie gegeven dan HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV van deze derde als afneemster heeft mogen ontvangen. Op verzoek wordt de afnemer dor HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV geïnformeerd aangaande de omvang van de door derden/leverancier van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV per zaak respectievelijk zaken verstrekte garantie(s).

7. Ten aanzien van gebreken die geheel of ten dele het gevolg zijn van enige overheidsvoorschrift van nationale of supranationale aard aangaande de aard of kwaliteit van toegepaste materialen, methodieken alsmede de samenstelling van zaken, kan en wordt door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV geen garantie gegeven.

Op verzoek van de afnemer is HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV bereid aan te geven welke wettelijke bepalingen door haar ter zake zijn gevolgd en van welke nationaal of supranationaal orgaan deze bepalingen afkomstig zijn.

8. Bij levering van gebruikte zaken en/of materialen in overleg met de afnemer, wordt nimmer een garantie afgegeven tenzij tussen de afnemer en HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV uitdrukkelijk schriftelijk anders in overeengekomen.

9. Indien HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen en/of zaken vervangt worden de vervangen onderdelen en/of zaken terstond eigendom van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV, voor zover zij niet reeds op grond van het HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV toekomende eigendomsvoorbehoud haar eigendom waren.

Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de met HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV gesloten overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomst, is HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie hoe ook genaamd, gehouden, de hierboven in het Artikel aangegeven garanties hieronder inbegrepen.

ARTIKEL 15. INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN.

De door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV uitgebrachte offertes, alsmede door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, maquettes, gereedschappen en dergelijke blijven ten alle tijden eigendom van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV, ook al zijn daarvoor aan de afnemer door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV kosten in rekening gebracht. Alle met de in de voorgaande zin bedoelde zaken en/of geschriften samenhangende industriële en intellectuele eigendomsrechten blijven ten allen tijde eigendom van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV, tenzij HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV zich uitdrukkelijk schriftelijk heeft verplicht deze rechten over te dragen aan de afnemer.

De afnemer staat ervoor in dat geen gegeven betreffende door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV gebezigde fabricage- en constructiemethoden aan derden worden gebruikt, gekopieerd of beproefd, tenzij HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend, dan wel indien het betreft door HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV gebezigde methoden die uit publiekelijk toegankelijke informatiebronnen kunnen orden geput.

ARTIKEL 16. VERVALTERMIJN.

De afnemer is gehouden alle vorderingen, onverminderd het geen is bepaald betreffende reclames in artikel 13 op straffe van verval binnen 1 jaar bij HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV te dienen. De termijn van een jaar vangt aan op het moment waarop de zaak is bezorgd waarop de vordering betrekking heeft dan wel waarmee de vordering samenhangt.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJKHEID NEDERLANDS RECHT.

Op alle overeenkomsten en offertes als door de voorwaarden beheert is uitsluitend Nederland recht betreffende het rijk in Europa van toepassing.

ARTIKEL 18. BEVOEGDE RECHTER BIJ GESCHILLEN.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of offerte waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van een nadere overeenkomst die uitvloeisel is van een dergelijke offerte of overeenkomst, kunnen uitsluitend gebracht worden voor de Nederlandse rechter die bevoegd is ter zake van in de Gemeente Tilburg spelende problemen, behoudens indien het gaat om geschillen die tot de competentie van de kantonrechter behoren en ter zake waarvan de Wet niet toestaat dat een andere Nederlandse rechter wordt aangewezen.

De in de voorgaande zin bedoelde aanwijzing van de rechter is geschied ten gunste van HORECA GROOTHANDEL TILBURG BV, zodat  deze bevoegd is in voorkomende gevallen hiervan af te wijken.